викладач ____________

ЛУСТЕ О.О.

Чернівці


Зміст роботи повинен включати такі розділи:

Вступ

Розділ 1. Загальна характеристика господарської діяльності

підприємства

1.1. Історія підприємства та показники господарської діяльності

(за останні 3-5 років)

1.2. Зовнішнє середовище компанії: основні чинники і тенденції

Розділ 2. SWOT-аналіз господарської діяльності підприємства (назва)

2.1. Аналіз факторів внутрішнього середовища підприємства

2.2. Аналіз факторів безпосереднього оточення

2.3. Аналіз віддаленого середовища.

Розділ 3. Складання матриці SWOT та пропозиції щодо формування

стратегії подальшого розвитку

Висновки

Список використаних джерел

Додатки

У вступі необхідно розкрити актуальність SWOT- аналізу як інструмента стратегічного управління сучасним підприємством; визначити мету, завдання, які ставить перед собою студент у дослідженні діяльності підприємства; встановити пріоритети в дослідженні найактуальніших проблем даного підприємства ( 2 сторінки).

У першому розділі необхідно коротко описати історію створення та розвитку викладач ____________ підприємства, його організаційно-правову форму, організаційну структуру структуру управління, проаналізувати показники господарської діяльності за 3-5 останніх років, тенденції їх динаміки, проблеми функціонування. Оцінка показників має здійснюватися шляхом аналізу об’єктивних даних розвитку господарської діяльності підприємства, взятих з його звітності, розміщених в таблицях, розрахованих за запропонованими формулами (таблиця 2; додаток Б). У цьому ж розділі дається загальна оцінка зовнішнього середовища підприємства, характеристика галузі та місце підприємства серед конкурентів; визначаються головні тенденції та чинники змін зовнішнього середовища (10-15 стор.).

У другому розділі названі чинники аналізуються з позицій SWOT- аналізу – як ті, що зумовлюють сильні та слабкі сторони внутрішнього середовища підприємства, а також загрози та можливості викладач ____________, породжені його зовнішнім середовищем. При дослідженні впливу чинників внутрішнього та зовнішнього середовища підприємства необхідно користуватися даними методичними вказівками (пп. 2.1-2.3). Аналіз внутрішнього середовища необхідно завершити складанням таблиці 3 – узагальненням стану стратегічних ресурсів підприємства (20-25 стор.).

У третьому розділі на основі попереднього дослідження складаються обидві матриці SWOT, вивчаються стратегічні проблеми й стратегічні альтернативи розвитку підприємства, розробляються принципи формування стратегії подальшого розвитку досліджуваного підприємства (10 стор.).

У висновках необхідно вказати на головний результат дослідження та невірішені проблеми, що стосуються стратегічного розвитку підприємства (1-2 стор.).

Додатки повинні містити звітність про господарську діяльність підприємства за досліджуваний період, а також (за потреби) розрахунки показників господарської діяльності, які вносяться у викладач ____________ таблиці або використовуються у діаграмах, графіках тощо.

Для підготовки ІНДЗ необхідно використовувати такі документи підприємства: Статут, баланси (форма 1), звіти про фінансові результати (форма 2), звіти про рух грошових коштів (форма 3), звіт про власний капітал (форма 4), Примітки до річної звітності (форма 5), Звіт підприємства по продукції (форма 1-п (річна)) Звіт про витрати виробництва, Звіт про інноваційну активність (форма 2 – пром.), звіт з праці (форма 1-ПВ) Положення про умови оплати праці, асортимент та номенклатура продукції. Посадові інструкції, положення про окремі відділи.Рекомендована література:

1. Василенко В.О. Стратегічне управління підприємством: [навчальний посібник ] / В.О. Василенко, Т.І. Ткаченко.– К.: ЦНЛ, 2004. – 400с.

2. Головко Т.В. Стратегічний аналіз: навч викладач ____________.-метод. посібник для самостійного вивчення дисципліни / Т.В. Головко, С.В. Сагова. – Київський національний економічний ун-т; За ред. М.В. Кужельного. – К.: КНЕУ, 2007. – 198 с.

3. Гордієнко П. Л. Стратегічний аналіз : [навч. посібник] / Гордієнко П. Л. . – К. : Алерта, 2006. – 404 с.

4. Ігнатієва I.A. Стратегічний менеджмент : підручник / I.A. Ігнатієва. - К.: Каравела, 2008. – 480 с.

5. Кіндрацька Г.І. Стратегічний менеджмент: навч. посіб. Вид. 2-ге / Г.І. Кіндрацька. – К.: Знання, 2010. – 542 с.

6. Клівець П.Г. Стратегія підприємства: [навчальний посібник] / Клівець П.Г. – К.: Академвидав, 2007. – 320с. – (Альма-матер).

7. Ковтун О.І. Стратегія підприємства : [підручник. ] / Ковтун О.І. – Львів : Вид – во «Новий Світ – 2000», 2009. – 680 с.

8. Костецька Н викладач ____________.І. Використання SWOT- аналізу при формуванні стратегії хлібопекарських підприємств / Н.І. Костецька, М.І. Хопчан. – Сталий розвиток економіки. Всеукраїнський науково-виробничий журнал. – С. 214-219.

9. Краснокутська Н.С. Потенціал підприємства: формування та оцінка : [навч. посібн.] / Краснокутська Н.С. – К. : Центр навч. літ-ри, 2005. – 141 с.

10. Наливайко А.П. Теорія стратегії підприємництва. Сучасний стан та напрямки розвитку: [монографія] / Наливайко А.П. – К.: КНЕУ, 2007. – 227 с.

11. Осовська Г.В. Стратегічний менеджмент: теорія та практика: [навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл.] / Г.В.Осовська, О.Л.Фіщук, І.В.Жалінська. – К.: Кондор, 2008. – 190 с.

12. Отенко І.П. Аналіз та оцінка стратегічного потенціалу підприємства: наукове видання / І.П. Отенко викладач ____________, Л.М. Малярець, Г.А. Іващенко. – Х.: ХНЕУ, 2007. – 348 с.

13. Пастухова В.В. Методичні рекомендації з використанням SWOT – аналізу в системі стратегічного управління підприємством. / Пастухова В.В. – К.: КДТЕУ, 2008. – 54 с.

14. Пивоваров М. Г. SWOT-анализ производственно-хозяйственной деятельности малых предприятий / М. Г. Пивоваров, А. М. Шаповалов // Вісник економічної науки України. – 2010. – № 2. – С. 109–113.

15. Редченко К.І. Стратегічний аналіз у бізнесі: навчальний посібник / К.І. Редченко. – 2-ге вид. доповнене. – Львів: «Новий світ-2000», 2003. – 272 с.

16. Савицька Г.В. Економічний аналіз діяльності підприємства: Навч. посібник / Г.В. Савицька. – К.: Знання, 2007. – 668 с.

17. Шершньова З.Є. Стратегічне управління: [підручник] / Шершньова З.Є.– К.:КНЕУ, 2006. – 699 с викладач ____________. – ( 2–е вид., перероб. і допов.).

18. SWOT-анализ: сделай качественно. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу:http://www.prostobiz.ua/biznes/upravlenie_biznesom/putevoditeli/swot_ analiz_sdelay_kachestvenno. – Назва з екрана.


Додаток А

Система показників оцінки ефективності економічної діяльності підприємства

Показники Формула розрахунку Умовні позначення
Узагальнюючі показники ефективності
1. Ресурсовіддача _______Т_________ ОФ+ОК+ФОП Т – обсяг роздрібного товаро­- ­ обороту ОФ – середньорічна вартість оборотних фондів ФОП – фонд оплати праці
2. Рентабельність ресурсів ________П_______ ОФ+ОК+ФОП П – балансовий прибуток
Показники ефективності використання основних фондів
1. Фондовіддача _Т_ ОК ОК – середня вартість основних коштів (розраховується як середньо хронологічна)
2. Фондоємність ОК_ Т
3. Рентабельність основних коштів П ОК
4. Частка власних основних викладач ____________ коштів ОКвл ОК ОКвл. – середня вартість основних фондів, що знаходяться на балансі підприємства
Показники ефективності використання оборотних коштів
1. Частка власних обігових коштів ВОК ОК ВОК – власні оборотні кошти
2. Частка товарних запасів у власних оборотних коштах ТЗ ВОК ТЗ – середня вартість товарних запасів
3. Рентабельність обігових коштів П ОК
4. Період обігу обігових коштів П = ОК/ Т одн. Т одн. – одноденний обіг
Показники ефективності використання трудових ресурсів
1. Продуктивність праці 1 працівника Т Ч
2. Прибуток на 1 працівника П Ч
3. Прибуток на 1 грн. ФОП П ФОП
4.Частка інтенсивних факторів у використанні ФОП 100 - DФОП,% / / DТ,%۰100%
Показники ефективності поточних витрат
1. Витратоємність ВО/Т
2. Прибуток на 1 грн поточних викладач ____________ витрат П ВО ВО – сума витрат обігу
Показники фінансового стану підприємства
1. Коефіцієнт абсолютної ліквідності Поточні активи – запаси і витрати – дебіторська заборгованість – поточні зобов’язання Рекомендоване значення 0,2- 0,3
2. Коефіцієнт фінансування Власні кошти позичені кошти ≥ 1
3. Рентабельність власного капіталу Прибуток х 100% Власний капітал => max

Додаток Б

Оцінка маркетингової активності підприємства

Елементи маркетингової діяльності Бали
1. Сегментація ринку
2. Вивчення потреб, переваг та очікувань споживачів
3. Вивчення конкурентів
4. Оновлення асортименту товару з урахуванням переваг споживачів
5. Контроль якості товару
6. Використання торгової марки
7. Врахування еластичності попиту при встановленні цін
8. Використання системи знижок
9. Використання прогресивних методів продажу товарів
10. Передпродажний та післяпродажний сервіс
11. Ефективність каналів товароруху
1. Використання засобів СТИЗ
2. Використання рекламних заходів


Додаток викладач ____________ В


Послідовність етапів оцінки конкурентоспроможності підприємства


Додаток Г

Загальні характеристики сильних і слабких сторін підприємства, що використовуються в SWOT-аналізі

Потенційні внутрішні переваги Потенційні внутрішні недоліки
- конкурентні переваги (унікальність) - найважливіші особливості у компетенції відносно певної діяльності - сильна позиція у специфічних ринкових сегментах, добре знаний лідер - жорсткий конкурент на ринку (використання агресивної ініціативи) - стратегія наступу чи інша особлива стратегія, обґрунтований «стратегічний набір» - сприяння зростанню чисельності цільових груп споживачів чи їхній лояльності - вища за середню обізнаність про стан ринку - знання про найважливіші стратегічні групи, можливості захисту від конкурентів - концентрація на швидко зростаючих сегментах ринку - диференціація виробів, обґрунтована диверсифікація - конкуренція щодо зниження витрат - вища за викладач ____________ середню рентабельність і - прибутковість - достатні фінансові ресурси - вищі за середні маркетингові навички - вищі за середні технологічні та інноваційні навички - творчий, підприємницький менеджмент - добре вивчений ринок, потреби - покупців - здатність реалізувати можливості конкурентоспроможних навичок персоналу - імідж надійного партнера - відсутність реальних конкурентних - переваг - постійні атаки з боку ключових конкурентів (конкурентна позиція погіршується) - втрата конкурентної позиції, внаслідок... - нижчі за середні темпи зростання - брак деяких ключових навичок для ефективної конкуренції - брак фінансових ресурсів, недостатня прибутковість - втрата репутації у споживачів - «пасти задніх» у розвитку продукції, вузька спеціалізація або необґрунтована диверсифікація - робота в стратегічній групі, яка втрачає своє підґрунтя, недоліки в стратегічній діяльності викладач ____________ - слабкість у сферах, що мають великий ринковий потенціал, недостатня увага дослідженням і розробкам - брак дій для пом’якшення конкурентного тиску - слабка система розподілу - виробництво з високими витратами, старіння потужностей - розміри виробництва надто малі, щоб впливати на ринкову ситуацію або занадто великі — починається «хвороба великих компаній» - відсутність реальних особливих навичок у галузі менеджменту, брак талантів - «новачок» у бізнесі, чию репутацію ще не доведено - погано обрані та недостатньо обґрунтовані стратегічні дії (у тому числі по переміщенню на ринку), відсутність чіткого уявлення про стратегічні напрямки розвитку - відсутність міцної позиції, щоб боротися із загрозами

Додаток Д

Загальні зовнішні можливості та загрози для підприємства, що використовуються в викладач ____________ SWOT –аналізі

Потенційні зовнішні можливості Потенційні зовнішні загрози
- розвиток економіки країни - соціально-політична стабільність - обґрунтоване законодавство - обслуговування додаткових груп споживачів - входження у нові ринки (сегменти) - розширення виробництва для задоволення потреб споживачів - споріднена диверсифікація - товари з доповненнями - вертикальна інтеграція - можливість руху в бік більш привабливих стратегічних груп - самозаспокоєність ключових конкурентів - швидке зростання ринку інфляція велика ймовірність виникнення нових конкурентів (в т. ч. іноземних) зростання збуту товарів-замінників уповільнений темп зростання ринку або спад «ворожі дії» з боку держави зростання тиску конкурентів тенденції до рецесії та скорочення ділового циклу технологічні прориви в інших країнах, що зменшують конкурентоспроможність вітчизняної продукції виникнення викладач ____________ труднощів при укладанні договорів із постачальниками та споживачами зміни в потребах і смаках споживачів негативні демографічні зміни негативна екологічна ситуація соціально-політична нестабільність


Додаток Е


Показники конкурентоспроможності підприємства

Додаток Ж

SWOT – аналіз господарської діяльності ВАТ «Укртелеком»

Можливості O Сильні сторони S
У понятті доступу до мереж загального користування, Укртелеком є однозначним монополістом. Реалізується масштабний проект створення загально на­ціональної мережі широкосмугового доступу до ін форма­ційно - телекомунікаційних послуг Укртелеком як універсальний оператор має унікальні переваги – надавати своїм клієнтам у комплексі послуги мобільного та фіксованого зв’язку, а також доступу до Інтернету по всій території України. Компанія охоплює близько 71% ринку послуг викладач ____________ місцевого телефонного зв'язку та 83% ринку послуг міжміського та міжнародного телефон­ного зв'язку.
Укртелеком є учасником (акціонером) низки спільних підприємств та акціонерних товариств, що функціонують на телекомунікаційному ринку України Володіє правом технічного обслуговування та експлуатації телекомунікаційних мереж і надання в користування каналів електрозв’язку за технологією UMTS/WCDMA
Укртелеком вбачає свою місію в тому, щоб бути лідером телекомунікацій України Володіє потужною і розгалуженою транспортною мережею з високим ступенем надійності і резервування
основною статтею інвестиційних витрат ВАТ “Укртелеком“ є розвиток нових послуг та технологій; здійснюється модернізація бізнес-процесів, впроваджуються нові процедури обслуговування клієнтів та продажу послуг. Є найбільшим в Україні оператором фіксованого викладач ____________ телефонного зв’язку та Інтернет- провайдером, який обслуговує понад 10,4 млн. телефонних ліній та 513 тис. абонентів швидкісного доступу до мережі Інтернет.
ВАТ “Укртелеком“ інвестувало в розвиток нових послуг та технологій 1,073 млрд. грн., що становить 145% відносно 2007 р. Приріст доходів на 164% порівняно з 2007 р. було отримано завдяки вдалій маркетинговій та інвестиційній політиці, масштабним рекламним кампаніям та акціям з підключення абонентів, розширення спектра додаткових послуг, які доступні абонентам товариства.
ВАТ “Укртелеком“ характеризується чіткою дисципліною та мораллю. Приділяється велика увага відповідальності працівників та відношенню до роботи. Залучення iноземних кредитiв та iнвестицiй з метою розвитку мереж i послуг ВАТ «Укртелеком». Оновлення фундаментальних і наукових знань викладач ____________, вдосконалення практичних навичок керівників та фахівців здійснюються у філії “Центр післядипломної освіти“ ВАТ “Укртелеком“. Серед працівників товариства понад 98% професіоналів мають вищу освіту, серед фахівців – близько 89%.
ВАТ «Укртелеком» та ЗАТ «Київстар Дж. Ес. Ем» підписали угоду щодо відкриття з 3 березня 2010 року національного GSM-роумінгу у мережі «Київстар» абонентам мобільного зв’язку «Укртелеком». Фахівці Укртелекому розробили стратегію партнерської діяльності компанії, пріоритетним напрямком якої визнано підтримку українського спорту.
Загрози T Cлабкі сторони W
Значна частина обладнання є морально застарілою Зменшення доходів від традиційної телефонії
Перевищення витрат над доходами за формою №2 “Звіт про фінансові результати за 2010 рік Швидкий розвиток мереж операторів мобільного викладач ____________ зв’язку і відповідне перетікання трафіку з мережі фіксованого телефонного зв’язку до мереж операторів мобільного зв’язку
Станом на 01.01.2010 року дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги складає 1 057 млн. грн., у порівнянні з початком 2009 року відбулось збільшення заборгованості по наступним категоріям споживачів: по бюджету – на 60 млн. грн., по населенню – на 19,4 млн. Надання в користування міжміських каналів зв’язку. Доходи зменшилися через зростання конкуренції на цьому ринку, відповідне зниження рівня тарифів, побудову іншими операторами телекомунікацій власних транспортних мереж.
Значний вплив держави на управління компанією, що привносить значну нестабільність, спричинену політичною складовою; Дуже нерівномірним залишається розподіл користу­вачів Інтернет по регіонах.
Необхідність викладач ____________ надання вкрай збиткових, але соціально значимих або таких, що забезпечують обороноздатність держави, послуг без компенсації понесених збитків; це і значна зміна структури послуг, що споживаються населенням, з радикальним перетіканням доходів до послуг мобільного зв’язку та катастрофічним зменшенням споживання послуг традиційної телефонії Світова економічна криза, що почалася у другій половині 2008 року, кардинально змінила ситуацію на фінансових ринках і, починаючи з кінця 2008 року, Укртелеком намагається забезпечувати покриття своїх зобов’язань усіма доступними засобами.
Інвестиційна програма товариства на 2009 рік мінімальна і включає лише найнеобхідніші проекти розвитку мереж широкосмугового доступу та мобільного зв’язку, без яких говорити про конкурентоспроможність компанії просто неможливо викладач ____________. Тарифи на значну кількість послуг, які надає Укртелеком, регулюються державою і встановлені на рівні, нижче їх собівартості, через що компанія втрачає щомісяця більш ніж 100 млн. грн.

Зовнішнє середовище Внутрішнє середовище


Додаток І

SWOT– аналіз ПАТ «Чернівецький Хлібокомбінат»

Сильні сторони Слабкі сторони
Досвід роботи на ринку, тобто вже сформувався певний імідж компанії, позитивне ставлення населення та партнерські відносини зі збуту.
Зменшення ринкової частки, за рахунок закріплення позицій конкурентів, та перехоплення ринку збуту.
Широкий асортимент, сформований оптимальний асортимент, доступний за ціною для всіх верств населення, привернення уваги нових клієнтів.
Неможливість самостійно регулювати ціни, тобто Чернівецька ОДА та АМК України встановлює викладач ____________ ціни на деякі види хліба, адже при встановлені цін рентабельність продукціє не має перевищувати 8-10 %.
Постійно висока кількість клієнтів, та постійне їх збільшення, тобто постійне збільшення ринкової частки.
Високі витрати на транспортування продукції та заміну транспортних засобів, призводять до зменшення результатів фінансово-господарської діяльності.
Автоматизація виробничих потужностей, перехід від екстенсивного до інтенсивного виробництва.
Збільшення витрат на збут продукції, зі 77,3 грн за 1 т у далекому 2004 р. до 500 грн у 2009 р.
Виробництво продукції з нееластичним попитом, тобто попит завжди сталий.
Централізованість влади вищого керівництва у процесі прийняття рішень до яких не мають відношення працівники нижчої ланки.
Якість та конкурентоспроможність продукції, дозволило налаготиди ринок збуту викладач ____________, і продукція користується високим попитом.
Низька інформованість населення та потенційних покупців щодо маркетингових заходів комбінату про оновлення асортименту продукції, адже підприємство взагалі ніяк не рекламує свою продукцію.
Зростання рівня заробітної плати працівників за рахунок збільшення прибутку комбінату.
Високі ціни порівняно з конкурентами, та низька реакція на зміну їх цін.
Зростання продуктивності праці за рахунок вдосконалення технічного оснащення фірми.
Зростання витрат на матеріальні витрати комбінату.
Інвестиційна модернізація комбінату, оновлення та реконструкція потужностей виробництва, за рахунок інвестицій більш ніж на 4,5 млн євро за 2005-2009 рр. 9. Недостатньо ефективна робота з клієнтами, тобто деякі клієнти-магазини самі мають привозити до себе продукцію.

10. Монопольне становище на викладач ____________ ринку ПАТ «Чернівецький Хлібокомбінат» призвело до збільшення частки ранку і виготовлення 80% від усієї кількості виготовлених хлібних та хлібо-булочних виробів області.
Треба постійно оновлювати технологію, за рахунок зростання технологій у світі.
Можливості Загрози
Збільшення ринку збуту, у планах підприємства захопити й інші області України.
Жорстке регулювання цін на продукцію.
Розширити асортимент продукції за рахунок кондитерських виробів, які влаштують різні смаки та уподобання.
Виникнення труднощів при укладанні договорів із постачальниками та споживачами.
Збільшення чистого прибутку комбінату.
Можливі рейдерські захоплення з боку інших комбінатів.
Вилучення конкурентів за рахунок покупки цих підприємств.
Швидке нарощення темпів виробництва конкурентами та поява нових викладач ____________ конкурентів. Адже 40 % галузі належить саме конкурентам .
Покращення умов праці та санітарно-гігієнічних умов підприємства.
Збільшення ворожих дій АМК України.
Збільшення продуктивності праці за рахунок модернізації технологій, та автоматизації усіх цехів.
Збільшення цін на ресурси та енергоносії з боку постачальників.
Зниження витрат на виробництво продукції за рахунок оновлення та модернізації основних засобів.
Нестабільність політичної та економічної ситуації та тенденції до рецесії та скорочення ділового циклу.
Само виключення основних конкурентів в галузі.
Різкі негативні демографічні зміни в регіоні.
Соціально-політична стабільність та розвиток економіки країни.
Несподівана зміна смаків та уподобань споживачі, та заміна продукції комбінату продукцією конкурентів.
Утримання монопольного становища на викладач ____________ ринку, за рахунок збереження існуючих темпів нарощення обсягів виробництва, постійної модернізації технології, знищення конкурентів.
Не досягнення поставлених цілей підприємства.


Зовнішнє середовище Внутрішнє середовища Можливості: 1. Стабілізація політичного становища. 2. Зниження собівартості, яка досягається 3. Випуск кондитерських виробів. 4. Розширення збутової бази. 5. Завоювання нових ринків Загрози: 1.Нестабільна політична ситуація в країні. 2. Ризик несплати боргів. 3. Рейдерство. 4. Санкції та штрафи. 5. Зростання кількості потенційних конкурентів. 6. Інфляція
Сильні сторони: 1. Монопольне становище підприємства. 2. Інноваційне оновлення обладнання і встановлення нової лінії по виробництву батонів. 3. Налагоджені канали збуту. 4. Позитивний імідж на міцевому ринку. 5. Ефективна система контролю якості продукції. 6. Наявність «розумних» печей для випікання.хліба. - Монопольне становище на ринку дозволить розширити збутову викладач ____________ базу. - Слідкувати за зміною законодавства та вилучати всі корисні можливості для малого підприємництва. - Впроваджувати нові технологічні лінії для розширення асортименту продукції; - Розпочати виробництво нових хлібо-булочних виробів; - Відмовитися від реалізації чи виробництва малорентабельних хлібобулочних виробів, створити - Максимальна відмова від посередників, перерозподіл обов‘язків на власний персонал, орієнтація на кінцевого споживача. - Максимальне збереження власних обігових коштів.
Слабкі сторони: 1. Недостатньо оборотних засобів для сплати зобов’язань. 2. Мало можливостей для фінансових маневрів. 3. Моральна зношеність частини технологічного обладнання. 4. Недосконалість інформаційного забезпечення та відсутність реклами. - Виявляти незадоволений попит та освоювати нові ринки; - Запустити обладнання для випуску нової лінії кондитерських виробів. - Активізувати рекламну діяльність, що дозволить викладач ____________ розширити збутову базу. - Забезпечити збільшення оборотних засобів для сплати зобов’язань;. ­ - Оптимізувати обсяги випуску продукції; - Зміцнювати позиції на ринку;. -

Додаток К

Розширена матриця SWOT для ВАТ «Чернівецький хлібокомбінат»


documentactujdx.html
documentactuqof.html
documentactuxyn.html
documentactvfiv.html
documentactvmtd.html
Документ викладач ____________