МАЙНОВИЙ НАЙОМ. ОРЕНДА. ЛІЗИНГ 2 страница

[п.5 Роз'яснення від 25.05.2000р. № 02-5/237 «Про деякі питання практики застосування Закону України «Про оренду державного та комунального майна»].

40. Якщо ініціатива щодо оренди цілісного майнового ком­
плексу виходить не від трудового колективу, орендодавець
відповідно до частини другої статті 7 Закону України «Про орен­
ду державного та комунального майна» повинен у триденний
строк повідомити про неї трудовий колектив підприємства, його
структурного підрозділу, стосовно якого подано заяву про орен­
ду. Трудовий колектив протягом п'ятнадцяти днів з дня одер-


жання повідомлення вправі прийняти рішення про оренду цілісного майнового комплексу, його структурного підрозділу, створити господарське товариство і подати в установленому по­рядку заяву орендодавцю про оренду відповідного майна МАЙНОВИЙ НАЙОМ. ОРЕНДА. ЛІЗИНГ 2 страница. Пору­шення трудовим колективом цього строку позбавляє його пере­ваги перед іншими бажаючими взяти це майно в оренду, але не виключає можливості брати участь у конкурсі претендентів (аб­зац перший частини сьомої статті 9 Закону). Тому під «відсутністю заяви господарського товариства, створеного чле­нами трудового колективу підприємства чи його структурного підрозділу» слід розуміти відсутність такої заяви протягом пе­редбачених частиною третьою статті 7 Закону п'ятнадцяти днів. [п.6 Роз'яснення від 25.05.2000 р. № 02-5/237 «Про деякі питання практики застосування Закону України «Про оренду державного та комунального майна»].

41. Згідно з частиною першою статті 8 Закону України «Про
оренду державного та комунального майна» у разі, якщо
ініціатива щодо МАЙНОВИЙ НАЙОМ. ОРЕНДА. ЛІЗИНГ 2 страница оренди цілісного майнового комплексу вихо­
дить від трудового колективу його структурного підрозділу,
рішення повинно прийматись простою більшістю голосів членів
всього трудового колективу підприємства. Коли ж йдеться про
оренду майна структурного підрозділу підприємства, згода тру­
дового колективу всього підприємства не потрібна, достатньо
простої більшості голосів членів трудового колективу цього
структурного підрозділу.

[п.7 Роз'яснення від 25.05.2000р. № 02-5/237 «Про деякі питання практики застосування Закону України «Про оренду державного та комунального майна»].

42. Вступ до господарського товариства, створеного члена­
ми трудового колективу, нових членів з числа працівників
цього колективу повинен оформлятись додатковою угодою до
установчого договору, оскільки відповідно до абзацу третього
пункту 5 Положення про державну реєстрацію суб'єктів
підприємницької діяльності, затвердженого постановою
Кабінету МАЙНОВИЙ НАЙОМ. ОРЕНДА. ЛІЗИНГ 2 страница Міністрів України від 25.05.98 № 740 (з подальшими
доповненнями), передбачене нотаріальне посвідчення підпису
фізичної особи в установчих документах.

[п.7 Роз'яснення від 25.05.2000р. № 02-5/237 «Про деякі питання практики застосування Закону України «Про оренду державного та комунального майна»].


43. Відповідно до статті 153 Цивільного кодексу України
договір вважається укладеним, коли між сторонами досягнуто
згоди з усіх істотних умов. Істотними для договору оренди є
умови, визначені частиною першою статті 10 Закону України
«Про оренду державного та комунального майна». Отже,
тільки за наявності зазначених умов, якщо вони не врегульо­
вані чинним законодавством, можна вважати договір оренди
майна укладеним. Умова договору щодо вартості об'єкта орен­
ди повинна відповідати Методиці, затвердженій постановою
Кабінету Міністрів України від 10.08.95 № 629 (з подальшими
змінами та доповненнями МАЙНОВИЙ НАЙОМ. ОРЕНДА. ЛІЗИНГ 2 страница).[п.8 Роз'яснення від 25.05.2000р. № 02-5/237 «Про деякі питання практики застосування Закону України «Про оренду державного та комунального майна»].

44. Слід мати на увазі, що відповідно до статті 153
Цивільного кодексу України істотними умовами договору
оренди можуть бути також всі ті умови, щодо яких за заявою
однієї з сторін повинно бути досягнуто згоди. Згідно з части­
ною другою статті 10 Закону України «Про оренду державного
та комунального майна» за згодою сторін у договорі оренди мо­
жуть бути передбачені і інші умови, наприклад, щодо викорис­
тання орендарем об'єкту оренди за цільовим призначенням.

[п.8 Роз'яснення від 25.05.2000р. № 02-5/237 «Про деякі питання практики застосування Закону України «Про МАЙНОВИЙ НАЙОМ. ОРЕНДА. ЛІЗИНГ 2 страница оренду державного та комунального майна»].

45. Частиною третьою статті 10 Закону України «Про
оренду державного та комунального майна» встановлено за­
гальне правило, згідно з яким прийняті після укладення до­
говору оренди законодавчі акти, які погіршують становище
орендаря, не поширюються на взаємини останнього з орендо­
давцем за раніше укладеним договором. Винятком з цього
правила є стаття 21 Закону, згідно з якою збільшення цін і та­
рифів може бути підставою для відповідної зміни на вимогу
однієї з сторін розміру орендної плати, хоча б це і погіршува­
ло фінансове становище орендаря. Отже, збільшення цін і та­
рифів може тягти за собою внесення відповідних змін до до­
говору оренди.

[п МАЙНОВИЙ НАЙОМ. ОРЕНДА. ЛІЗИНГ 2 страница.8 Роз'яснення від 25.05.2000 р. № 02-5/237 «Про деякі питання практики застосування Закону України «Про оренду державного та комунального майна»].


46. Відповідно до частини першої статті 12 Закону України
«Про оренду державного та комунального майна» договір
оренди вважається укладеним з моменту досягнення домовле­
ності з усіх істотних умов і підписання сторонами тексту дого­
вору. Поряд з цим частина друга цієї статті Закону не виклю­
чає можливості передачі розбіжностей, що виникають при ук­
ладанні договору оренди, на вирішення господарського суду.
У такому випадку договір оренди вважається укладеним з мо­
менту набрання чинності відповідним рішенням господарсь­
кого суду і на умовах, зазначених у цьому рішенні.

[п МАЙНОВИЙ НАЙОМ. ОРЕНДА. ЛІЗИНГ 2 страница.9 Роз'яснення від 25.05.2000р. № 02-5/237 «Про деякі питання практики застосування Закону України «Про оренду державного та комунального майна»].

47. Вирішуючи спори, пов'язані з укладанням договору орен­
ди державного майна, господарські суди повинні з'ясовувати, чи
додержано орендодавцями вимоги щодо погодження з органом,
уповноваженим управляти майном, та органом Антимонополь-
ного комітету України питання про передачу майна в оренду (аб­
заци другий, третій і четвертий частини другої статті 9 Закону
України «Про оренду державного та комунального майна»). Як­
що, незважаючи на одержання заяви про передачу майна в орен­
ду, орендодавець не направить відповідні документи зазначеним
органам, тобто фактично ухиляється від укладання договору
оренди з підстав, не передбачених Законом, провадження у
справі МАЙНОВИЙ НАЙОМ. ОРЕНДА. ЛІЗИНГ 2 страница про спонукання укласти такий договір слід зупинити і зо­
бов'язати орендодавця направити необхідні документи цим орга­
нам на погодження. Разом з тим відповідно до абзацу четвертого
частини третьої статті 9 Закону укладення договору оренди вва­
жається погодженим з органами, зазначеними у цьому абзаці, як­
що орендодавець у встановлений строк не одержить від них не­
обхідних висновків, дозволу на укладення договору, відмови чи
пропозицій щодо розміщення бюджетної установи, організації.

[п.9 Роз'яснення від 25.05.2000р. № 02-5/237 «Про деякі питання практики застосування Закону України «Про оренду державного та комунального майна»].

48. Слід також мати на увазі, що орган Антимонопольного
комітету України має право не дати згоди МАЙНОВИЙ НАЙОМ. ОРЕНДА. ЛІЗИНГ 2 страница на передачу майна в
оренду з підстав, перелічених у абзацах другому - четвертому
частини другої статті 9 Закону України «Про оренду держав-


ного та комунального майна», а орган, уповноважений управ­ляти майном, має право не дати згоди на виділення структур­ного підрозділу підприємства.

[п.9 Роз'яснення від 25.05.2000р. № 02-5/237 «Про деякі питання практики застосування Закону України «Про оренду державного та комунального майна»].

49. Передача в оренду окремого індивідуально визначеного
майна (крім нерухомого) здійснюється орендодавцем-
підприємством без погодження з органом, уповноваженим уп­
равляти майном, або з органом Антимонопольного комітету
України (абзац перший частини четвертої статті 9 Закону Ук­
раїни «Про оренду державного та комунального майна»).

[п.9 Роз'яснення від МАЙНОВИЙ НАЙОМ. ОРЕНДА. ЛІЗИНГ 2 страница 25.05.2000р. № 02-5/237 «Про деякі питання практики застосування Закону України «Про оренду державного та комунального майна»].

50. Порядок і строки передачі орендованого майна оренда­
реві повинні визначатись у договорі. Закон України «Про орен­
ду державного та комунального майна», зокрема стаття 13, не
вміщує вказівок щодо документального оформлення факту пе­
редачі. Тому передача орендованого майна може бути оформле­
на відповідним актом приймання-передачі, передаточним ба­
лансом і т. ін. З моменту, коли орендодавець повинен був пере­
дати об'єкт оренди орендареві, у останнього виникає право ви­
магати примусової передачі йому орендованого майна та
відшкодування збитків, завданих порушенням строку передачі,
або відмовитись від договору оренди і МАЙНОВИЙ НАЙОМ. ОРЕНДА. ЛІЗИНГ 2 страница вимагати відшкодуван­
ня збитків, завданих невиконанням договору оренди.

[п. 10 Роз'яснення від 25.05.2000р. № 02-5/237 «Про деякі питан­ня практики застосування Закону України «Про оренду державного та комунального майна»].

51. Відповідно до пункту 5 статті 34 Закону України «Про
підприємства в Україні» у разі приєднання одного підприємства
до іншого до останнього переходять усі майнові права і обов'яз­
ки приєднаного підприємства, в тому числі право вимоги і бор­
ги. У цих випадках орендар відповідає за борги приєднаного
підприємства і у разі, якщо прийняті ним активи не покривають
кредиторської заборгованості.

[п.11 Роз'яснення від 25.05.2000р. № 02-5/237 «Про деякі питан­ня практики застосування Закону України «Про оренду державного та комунального майна»].


52. У МАЙНОВИЙ НАЙОМ. ОРЕНДА. ЛІЗИНГ 2 страница разі оренди цілісного майнового комплексу структур­
ного підрозділу підприємства орендар стає правонаступником
у повному обсязі прав і обов'язків підприємства лише в час­
тині правовідносин цього підприємства з його структурним
підрозділом.

[п.11 Роз'яснення від 25.05.2000р. № 02-5/237 «Про деякі питан­ня практики застосування Закону України «Про оренду державного та комунального майна»].

53. У разі закінчення строку, на який було укладено договір
оренди, за відсутності заяви однієї із сторін про припинення
або зміну договору він вважається продовженим на той самий
строк і на тих самих умовах, які були передбачені договором.

[п.12 Роз'яснення від 25.052000 р. № 02-5/237 «Про деякі питання практики застосування Закону України «Про оренду державного та МАЙНОВИЙ НАЙОМ. ОРЕНДА. ЛІЗИНГ 2 страница комунального майна»].

54. Частиною другою статті 17 Закону України «Про оренду
державного та комунального майна» встановлено місячний
термін, протягом якого орендодавець або орендар можуть за­
явити про припинення або зміну умов договору після закінчен­
ня його строку. Таку заяву заінтересована сторона може також
подати і до закінчення строку дії договору оренди. За усіх умов
після закінчення терміну дії договору оренди орендар, який на­
лежним чином виконував свої обов'язки, має переважне право
продовження договору оренди на новий термін. Отже, якщо
після закінчення строку дії договору оренди орендодавець пе­
редав спірне майно в оренду іншій особі, орендар за попереднім
договором має право звернутися до господарського суду із за МАЙНОВИЙ НАЙОМ. ОРЕНДА. ЛІЗИНГ 2 страница­
явою про спонукання орендодавця продовжити дію цього дого­
вору на новий термін та про визнання договору з новим орен­
дарем недійсним (частини друга і третя статті 17 Закону).

[п.12 Роз'яснення від 25.05.2000р. № 02-5/237 «Про деякі питан­ня практики застосування Закону України «Про оренду державного та комунального майна»].

55. У вирішенні відповідного спору слід виходити, зокрема,
з того, що належне виконання орендарем договору оренди пре-
зюмується, якщо орендодавцем не буде доведено інше. Водно­
час якщо не буде подано доказів того, що орендодавець уклав
чи укладає договір оренди з іншою особою, а натомість буде
встановлено, що він має намір використовувати майно для


власних потреб, то підстави МАЙНОВИЙ НАЙОМ. ОРЕНДА. ЛІЗИНГ 2 страница для задоволення позову про спо­нукання до продовження дії договору оренди відсутні.

[п. 12 Роз'яснення від 25.05.2000р. № 02-5/237 «Про деякі питан­ня практики застосування Закону України «Про оренду державного та комунального майна»].

56. Якщо заяву про припинення чи зміну умов договору
оренди подано стороною за договором після закінчення
терміну, встановленого частиною другою статті 17 Закону Ук­
раїни «Про оренду державного та комунального майна», але
друга сторона не згодна припиняти чи змінювати умови дого­
вору, останній вважається продовженим на тих же умовах і на
той же строк. Якщо ж сторона, що направила таку заяву з по­
рушенням місячного строку, наполягатиме на розірванні чи
зміні умов договору оренди, спір підлягає вирішенню МАЙНОВИЙ НАЙОМ. ОРЕНДА. ЛІЗИНГ 2 страница у пре­
тензійно-позовному порядку відповідно до вимог статті 11
Господарського процесуального кодексу України.

[п.12 Роз'яснення від 25.05.2000р. № 02-5/237 «Про деякі питан­ня практики застосування Закону України «Про оренду державного та комунального майна»].

57. Одностороння відмова від договору оренди не допус­
кається. Однак на вимогу однієї із сторін цей договір може бути
достроково розірвано за погодженням сторін, а за наявності спору
- за рішенням господарського суду. Підставою для розірвання до­
говору може бути належним чином доведене невиконання орен­
дарем хоча б одного з його зобов'язань, передбачених статтею 18
Закону України «Про оренду державного та комунального майна»
або договором оренди, а також вчинення ним МАЙНОВИЙ НАЙОМ. ОРЕНДА. ЛІЗИНГ 2 страница одного чи кількох
порушень, зазначених у статті 269 Цивільного кодексу України.

[п.13 Роз'яснення від 25.05.2000р. № 02-5/237 «Про деякі питан­ня практики застосування Закону України «Про оренду державного та комунального майна»].

58. Орендар зі свого боку не позбавлений права вимагати
розірвання договору оренди з підстав, визначених статтею 270
Цивільного кодексу.

[п. 13 Роз'яснення від 25.05.2000р. № 02-5/237 «Про деякі питан­ня практики застосування Закону України «Про оренду державного та комунального майна»].

59. Однією з Істотних умов договору оренди є орендна пла­
та, яка встановлюється, як правило, у грошовій формі. Річна


орендна плата за користування цілісним майновим комплек­сом не може перевищувати десяти відсотків вартості орендова­ного майна (частина МАЙНОВИЙ НАЙОМ. ОРЕНДА. ЛІЗИНГ 2 страница перша статті 19 Закону України «Про оренду державного та комунального майна»). Методика розра­хунку та порядок використання орендної плати визначаються: для об'єктів, що перебувають у державній власності, - Кабіне­том Міністрів України (постанова № 786 від 04.10.95 р. з по­дальшими змінами і доповненнями); для об'єктів, що належать Автономній Республіці Крим, - органами, уповноваженими Верховною Радою Автономної Республіки Крим; для об'єктів комунальної власності - органами місцевого самоврядування. До затвердження відповідних документів сторони за догово­ром оренди вносять орендну плату в розмірі, визначеному до­говором оренди. Згадана Методика може застосовуватись для розрахунку плати за оренду комунального майна, якщо таке рішення прийнято органами місцевого самоврядування МАЙНОВИЙ НАЙОМ. ОРЕНДА. ЛІЗИНГ 2 страница.

[п 14 Роз'яснення від 25.05.2000 р. № 02-5/237 «Про деякі питан­ня практики застосування Закону України «Про оренду державного та комунального майна»].

60. Порядок і умови надання передбачених частиною чет­
вертою статті 19 Закону України «Про оренду державного та
комунального майна» пільг щодо орендної плати встановлено
Положенням, затвердженим постановою Кабінету Міністрів
України від 29.02.96 № 271 (з подальшими змінами).

[п.14 Роз'яснення від 25.05.2000р. № 02-5/237 «Про деякі питан­ня практики застосування Закону України «Про оренду державного та комунального майна»].

61. За згодою сторін орендна плата може встановлюватись
у натуральній або грошово-натуральній формі. Якщо одна із
сторін заперечує проти зазначених форм орендної плати, у
господарського суду відсутні правові підстави для задоволен­
ня пропозицій другої сторони щодо застосування МАЙНОВИЙ НАЙОМ. ОРЕНДА. ЛІЗИНГ 2 страница таких форм
орендної плати (стаття 20 Закону України «Про оренду дер­
жавного та комунального майна»). Якщо в договорі оренди пе­
редбачено натуральну або грошово-натуральну форму оренд­
ної плати, орендар замість грошей може вносити орендну пла­
ту шляхом передачі орендодавцеві частини своєї продукції,
виконання певних робіт чи надання послуг. Проте у разі якщо
чинним законодавством чи договором оренди передбачені

202-304 305


майнові санкції за порушення умов договору, вони можуть стягуватись виключно у грошовій формі.

[п.14.1 Роз'яснення від 25.05.2000р. № 02-5/237 «Про деякі питан­ня практики застосування Закону України «Про оренду державного та комунального майна»].

62. Вирішуючи спори, пов'язані з укладанням та виконан­
ням договорів оренди, господарські МАЙНОВИЙ НАЙОМ. ОРЕНДА. ЛІЗИНГ 2 страница суди повинні враховувати
вимоги статті 3 Декрету Кабінету Міністрів України «Про си­
стему валютного регулювання і валютного контролю», згідно
з якою єдиним законним засобом платежу на території Ук­
раїни є валюта України.

[п.14.1 Роз'яснення від 25.05.2000р. № 02-5/237 «Про деякі питан­ня практики застосування Закону України «Про оренду державного та комунального майна»]

63. Частина третя статті 21 Закону України «Про оренду
державного та комунального майна» надає орендареві право за
певних умов вимагати зменшення орендної плати. У вирішенні
відповідних спорів презюмується незмінність умов господарю­
вання (користування майном) чи стану об'єкта оренди, а орен­
дар повинен подати докази наявності тих обставин, на які він
посилається в обгрунтування своїх МАЙНОВИЙ НАЙОМ. ОРЕНДА. ЛІЗИНГ 2 страница вимог, а також довести, що
ці обставини виникли з не залежних від нього причин, зокрема
внаслідок зміни кон'юнктури на ринку товарів, робіт, послуг, з
вини орендодавця, через дію непереборної сили чи у зв'язку з
природними властивостями майна, що є об'єктом оренди тощо.
Якщо у погіршенні цього майна або у створенні гірших умов
користування ним винні обидві сторони за договором, розмір
орендної плати також може бути зменшений, але лише у час­
тині, яка відповідає вині орендодавця у зменшенні можливості
користуватися майном. Господарським судам слід виходити з
того, що зміна умов господарювання, наприклад, зміни у подат­
ковій політиці, у рівні попиту на товари, роботи, послуги тощо,
можуть бути підставою МАЙНОВИЙ НАЙОМ. ОРЕНДА. ЛІЗИНГ 2 страница для зміни розміру орендної плати, як­
що це передбачено договором оренди.

[п.14.2 Роз'яснення від 25.05.2000р. № 02-5/237 «Про деякі питан­ня практики застосування Закону України «Про оренду державного та комунального майна»].

64. Істотне погіршення стану об'єкта оренди може бути
наслідком стихійного лиха, тобто відбутись не з вини орендаря


чи будь-якої іншої особи, або виникнути з будь-яких технічних причин, що призвели до понаднормативного зносу орендова­ного майна, у зв'язку з чим процент амортизації його виявився більше передбачуваного. В такому разі розмір зменшення пла­ти визначається виходячи із строків і характеру погіршення порівняно з умовами користування і станом майна МАЙНОВИЙ НАЙОМ. ОРЕНДА. ЛІЗИНГ 2 страница, що визна­чені в нормативному порядку чи самим договором, або випли­вають з призначення майна. У разі необхідності господарський суд не позбавлений права призначити відповідну експертизу.

[п.14.2 Роз'яснення від 25.05.2000р. № 02-5/237 «Про деякі питан­ня практики застосування Закону України «Про оренду державного та комунального майна»].

65. Якщо орендар з не залежних від нього обставин протя­
гом певного часу був повністю позбавлений можливості кори­
стуватися орендованим майном, то на підставі цієї ж норми
Закону він вправі порушувати питання і про повне звільнення
його від внесення орендної плати. Такими обставинами мо­
жуть бути, зокрема, здійснення капітального ремонту (якщо
його повинен робити орендодавець), прострочення орендодав­
цем надання МАЙНОВИЙ НАЙОМ. ОРЕНДА. ЛІЗИНГ 2 страница майна орендареві, наявність у майні недоліків,
які виключали його використання за призначенням тощо.
У разі коли за відповідний період часу, протягом якого орендо­
ване майно не використовувалось, орендну плату було внесе­
но, орендар вправі вимагати її повернення.

[п.14.3 Роз'яснення від 25.05.2000р. № 02-5/237 «Про деякі питан­ня практики застосування Закону України «Про оренду державного та комунального майна»].

66. Зміна умови договору щодо ставок орендної плати мо­
же мати місце лише за погодженням сторін у разі зміни цін і
тарифів та в інших випадках, передбачених законодавчими ак­
тами України (частини перша і друга статті 21 Закону України
«Про оренду державного та комунального майна»). У разі не МАЙНОВИЙ НАЙОМ. ОРЕНДА. ЛІЗИНГ 2 страница-
досягнення згоди з цього питання за заявою заінтересованої
сторони спір вирішується господарським судом.

[п.14.3 Роз'яснення від 25.05.2000р. № 02-5/237 «Про деякі питан­ня практики застосування Закону України «Про оренду державного та комунального майна»].

67. Частиною шостою статті 19 Закону України «Про
оренду державного та комунального майна» передбачено, що


стягнення заборгованості по орендній платі провадиться в безспірному порядку на підставі виконавчого напису но­таріуса. Відповідні приписи містяться також у Переліку до­кументів, за якими стягнення заборгованості провадиться у безспірному порядку на підставі виконавчих написів но­таріусів, затвердженому постановою Кабінету Міністрів Ук­раїни від 29.06.99 № 1172 (з подальшими змінами). Водночас слід враховувати, що розміри такої плати встановлюються та МАЙНОВИЙ НАЙОМ. ОРЕНДА. ЛІЗИНГ 2 страница змінюються договором між орендодавцем і орендарем (зок­рема згідно зі статтями 10, 19 - 21 Закону). А відповідно до статті 88 Закону України «Про нотаріат» нотаріус вчиняє ви­конавчі написи, якщо подані документи підтверджують безспірність заборгованості. Отже, якщо між сторонами до­говору оренди державного чи комунального майна існує спір, пов'язаний із стягненням заборгованості з орендної плати або пені за несвоєчасне внесення такої плати, справа з відповідного спору підвідомча господарському суду на за­гальних підставах.

[п.14.4 Роз'яснення від 25.05.2000р. № 02-5/237 «Про деякі питан­ня практики застосування Закону України «Про оренду державного та комунального майна»].

68. Відповідно до статті 23 Закону України «Про оренду
державного та МАЙНОВИЙ НАЙОМ. ОРЕНДА. ЛІЗИНГ 2 страница комунального майна» передача майна в оренду
не припиняє права власності на це майно, і тому у разі бан­
крутства орендаря він відповідає за свої борги тільки майном,
яке належить йому на праві власності (стаття ЗО Закону). Та­
ким чином, розглядаючи справи, пов'язані з майновою
відповідальністю орендаря, а також справу про його банкрут­
ство, господарський суд не має права на задоволення позовних
вимог (вимог кредиторів) за рахунок майна, яке передано
орендарю в оренду.

[п.15 Роз'яснення від 25.05.2000р. № 02-5/237 «Про деякі питан­ня практики застосування Закону України «Про оренду державного та комунального майна»].

69. У випадку визнання банкрутом орендодавця належне йо­
му на праві власності майно включається до МАЙНОВИЙ НАЙОМ. ОРЕНДА. ЛІЗИНГ 2 страница ліквідаційної маси.

[п.15 Роз'яснення від 25.05.2000р. JV? 02-5/237 «Про деякі питан­ня практики застосування Закону України «Про оренду державного та комунального майна»].


70. Абзац четвертий частини третьої статті 23 Закону Ук­раїни «Про оренду державного та комунального майна» надає орендареві право здійснювати за власні кошти реконструкцію, технічне переоснащення чи поліпшення орендованого майна за погодженням з орендодавцем. Вирішуючи спори, пов'язані з використанням орендарем цього права, господарський суд повинен мати на увазі, що згода орендодавця на реконст­рукцію, переоснащення чи поліпшення орендованого майна має бути втілена у певну документальну форму, якщо ці дії не передбачені у самому договорі оренди.

[п.15 Роз МАЙНОВИЙ НАЙОМ. ОРЕНДА. ЛІЗИНГ 2 страница'яснення від 25.052000р. № 02-5/237 «Про деякі питан­ня практики застосування Закону України «Про оренду державного та комунального майна»].

11. Господарським судам слід враховувати, що відповідно до статті 25 Закону України «Про оренду державного та комуналь­ного майна» орендоване майно приватизується згідно з чинним законодавством, тобто оренду з викупом як спосіб приватизації Закон не передбачає, а отже, відсутнє і переважне право оренда­ря на викуп об'єкта оренди, за винятком тих випадків, коли пра­во на викуп такого майна було передбачено договором оренди, укладеним до набрання чинності Законом у редакції від 14.03.95. Необхідно також мати на увазі, що пунктом 42 Державної про­грами приватизації на 1999 рік МАЙНОВИЙ НАЙОМ. ОРЕНДА. ЛІЗИНГ 2 страница, затвердженої Указом Президен­та України від 24.02.99 № 209, передбачено, що у разі коли орен­дарем будівлі (споруди, приміщення) за згодою орендодавця здійснено за рахунок власних коштів поліпшення орендованого об'єкта, яке неможливо відокремити від відповідного об'єкта без завдання йому шкоди, вартістю не менше 25 відсотків балансо­вої вартості будівлі (споруди, приміщення), орендар одержує право викупу цієї будівлі (споруди, приміщення).

[п.16 Роз'яснення від 25.05.2000р. № 02-5/237 «Про деякі питан­ня практики застосування Закону України «Про оренду державного та комунального майна»].

72. У разі припинення договору оренди (розірвання договору оренди, закінчення строку його дії та відмова від його продов­ження, банкрутство орендаря МАЙНОВИЙ НАЙОМ. ОРЕНДА. ЛІЗИНГ 2 страница) орендар зобов'язаний повернути орендодавцеві об'єкт оренди. Що ж до майна підприємства, його структурного підрозділу, яке передано в оренду, то, вирішуючи спори, пов'язані з поверненням майна після припинення догово-


ру оренди, необхідно враховувати таке. Згідно зі статтею 14 За­кону України «Про оренду державного та комунального майна» після передачі майна підприємства в оренду його діяльність як державного підприємства припиняється шляхом приєднання до орендаря, а структурного підрозділу - шляхом виділення з підприємства з наступним приєднанням до орендаря, з дати ви­дання про це відповідного наказу органом, уповноваженим уп­равляти майном. У свою чергу й орган управління орендаря приймає рішення про приєднання підприємства або МАЙНОВИЙ НАЙОМ. ОРЕНДА. ЛІЗИНГ 2 страница його струк­турного підрозділу до орендаря. Оскільки діяльність підприємства, його структурного підрозділу як державних при­пиняється, у вирішенні питання щодо юридичної особи, яка має право на позов про повернення майна після припинення догово­ру оренди, слід керуватись частиною третьою статті 27 Закону. Згідно з цією нормою орендар повинен передати орендоване майно тому підприємству, яке буде визначено орендодавцем.

[п. 17 Роз'яснення від 25.05.2000р. № 02-5/237 «Про деякі питан­ня практики застосування Закону України «Про оренду державного та комунального майна»].

73. У вирішенні питань, пов'язаних з поверненням орендо­
ваних цілісних майнових комплексів підприємств після при­
пинення або розірвання договору оренди, господарські МАЙНОВИЙ НАЙОМ. ОРЕНДА. ЛІЗИНГ 2 страница суди
повинні керуватись також Порядком повернення орендованих
цілісних майнових комплексів..., затвердженим наказом Фон­
ду державного майна України від 07.08.97 р. № 847, та наказом
названого Фонду від 09.01.98 р. № 19, яким затверджено ко­
ефіцієнти індексації вартості оборотних засобів, зданих в
оренду станом на 1 січня 1998 року.

[п.17 Роз'яснення від 25.05.2000р. № 02-5/237 «Про деякі питан­ня практики застосування Закону України «Про оренду державного та комунального майна»].

74. Припинення дії договору оренди у зв'язку з привати­
зацією, орендованого майна може мати місце виключно у разі,
якщо це майно приватизовано орендарем. В інших випадках
договір оренди зберігає чинність для нового власника майна.
Що ж до припинення договору оренди у зв'язку з банкрутст­
вом МАЙНОВИЙ НАЙОМ. ОРЕНДА. ЛІЗИНГ 2 страница орендаря - юридичної особи, то дію цього договору слід
вважати припиненою лише якщо після затвердження
ліквідаційного балансу суд виносить ухвалу про ліквідацію


орендаря, оскільки за наявності у банкрута майна, достатньо­го для задоволення вимог кредиторів, він вважається вільним від боргів і продовжує свою підприємницьку діяльність (час­тина третя статті 32 Закону України «Про відновлення плато­спроможності боржника або визнання його банкрутом»).

[п. 17 Роз'яснення від 25.05.2000 р. № 02-5/237 «Про деякі питан­ня практики застосування Закону України «Про оренду державного та комунального майна»].

75. У вирішенні спорів, пов'язаних з правами і обов'язками
сторін у зв'язку з поліпшенням або погіршенням орендовано­
го майна та захистом права орендаря на МАЙНОВИЙ НАЙОМ. ОРЕНДА. ЛІЗИНГ 2 страница таке майно, госпо­
дарським судам належить керуватися статтями 271, 272
Цивільного кодексу України, статтями 27 та 28 Закону Ук­
раїни «Про оренду державного та комунального майна». У разі
заподіяння шкоди об'єкту оренди з вини третіх осіб останні
несуть відповідальність перед орендарем відповідно до глави
40 Цивільного кодексу України.

[п.18 Роз'яснення від 25.05.2000р. № 02-5/237 «Про деякі питан­ня практики застосування Закону України «Про оренду державного та комунального майна»].

76. У зв'язку із розірванням договору оренди майно, яке є
предметом цього договору, підлягає поверненню власникові.


documentacueiar.html
documentacuepkz.html
documentacuewvh.html
documentacufefp.html
documentacuflpx.html
Документ МАЙНОВИЙ НАЙОМ. ОРЕНДА. ЛІЗИНГ 2 страница